หน้าแรก

ออกแบบพัฒนาปรับปรุงและดูแลระบบ เว็บไซต์ภาครัฐ

ออกแบบปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์จากฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว และออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ใหม่หมด ให้ตรงตามความต้องการขององค์กรที่ต้องการจะนำเสนอข้อมูล

ให้รองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์การใช้งาน

ในโลกเทคโนโลยีปัจจุบันนั้น ผู้คนล้วนติดต่อสื่อสารกันโดยใช้โทรศัพท์มือถือ เว็บไซต์ก็เช่นกัน ควรจะต้องสามารถเปิดดูได้สะดวกบนมือถือ และสะดวกทุกอุปกรณ์การใช้งาน

ตามมาตรฐานใหม่ที่เว็บไซต์ภาครัฐกำหนด

ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2556

อะไรคือมาตรฐานใหม่ เว็บไซต์ภาครัฐ??

ในปัจจุบันได้มีการผลักดันภาครัฐไทยสู่การเป็น รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) คือการออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการของรัฐ โดยอาศัยข้อมูลดิจิทัลเพื่อสร้างบริการของรัฐในรูปแบบใหม่ ผ่านเทคโนโลยี Mobile Social Cloud Technology ในยุคอินเทอร์เน็ต

ดังนั้น สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ภายใต้การกากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ทาการปรับปรุงมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ” สู่ “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 (Government Website Standard Version 2.0)” เพื่อการผลักดันภาครัฐไทยสู่การเป็น รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง


 • ออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ให้สวยงามทันสมัย
 • ออกแบบระบบการทำงานให้ใช้ง่าย
 • ออกแบบระบบการดูแลที่ใช้งานง่าย
 • ออกแบบเว็บไซต์โดยพัฒนาจากเว็บเดิม
 • โดยใช้ฐานข้อมูลเดิม
 • ให้สวยงามทันสมัยใช้งานง่าย
 • มีคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแล
 • มีบริการอัพเดทเว็บไซต์ตลอดสัญญา
 • บริการดูแลระบบเว็บไซต์ตลอดสัญญา

การออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง ดูแลระบบเว็บไซต์

ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง ดูแลระบบจากเว็บไซต์เดิม

ออกแบบ พัฒนา ดูแลระบบเว็บไซต์ใหม่หมด

 • รองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน
 • ให้แสดงผลได้ในทุกอุปกรณ์
 • ทั้งคอมพวเตอร์ตั้งโต๊ะ , Notebook
 • Tablet , Ipad
 • มือถือ สมาร์ทโฟนทุกรุ่น
 • เพื่อความสะดวกในการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา
 • ทันสมัยทันเทคโนโลยี
 • แสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กร
 • เป็นการอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยให้กับทั้งองค์กรและสาธารณชนผู้รับบริการ

อุปกรณ์ได้แก่

1.Desktop

2.Note book & Laptop

3.Ipad &Tablet

4.Mobile

ใช้งานได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา

 • ตามมติคณะรัฐมนตรี
 • เรื่อง แนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • เห็นชอบให้หน่วยงานราชการนำ “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
 • ที่สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ดาเนินการ
 • ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 • เพื่อก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายของการบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ

มีองค์ประกอบทั้งหมด 8 ส่วน

1. การตั้งชื่อเว็บไซต์ภาครัฐ

2. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหน่วยงาน

3. ข้อมูลเปิดภาครัฐ

4. การให้บริการของหน่วยงาน

5. การมีส่วนร่วมของประชาชน

6. คุณลักษณะที่ควรมี

7. ความมั่นคงปลอดภัย

8. การประกาศนโยบาย