หน้าแรก

ตรงตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ2.0

โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ถูกต้องตามการประเมินITA/OIT

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช)

รองรับการแสดงผลในทุกอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ค/แท็บเล็ต/มือถือ ตามข้อกำหนดของมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ2.0

อะไรคือมาตรฐาน เว็บไซต์ภาครัฐ??

ในปัจจุบันได้มีการผลักดันภาครัฐไทยสู่การเป็น รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) คือการออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการของรัฐ โดยอาศัยข้อมูลดิจิทัลเพื่อสร้างบริการของรัฐในรูปแบบใหม่ ผ่านเทคโนโลยี Mobile Social Cloud Technology ในยุคอินเทอร์เน็ต

ดังนั้น สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ภายใต้การกากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ทาการปรับปรุงมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ” สู่ “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 (Government Website Standard Version 2.0)” เพื่อการผลักดันภาครัฐไทยสู่การเป็น รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง


 • ตามมติคณะรัฐมนตรี

 • เรื่อง แนวทางยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 • เห็นชอบให้หน่วยงานราชการนำ “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

 • ที่สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ดาเนินการ

 • ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 • เพื่อก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายของการบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ


มีองค์ประกอบทั้งหมด 8 ส่วน

1. การตั้งชื่อเว็บไซต์ภาครัฐ

2. ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหน่วยงาน

3. ข้อมูลเปิดภาครัฐ

4. การให้บริการของหน่วยงาน

5. การมีส่วนร่วมของประชาชน

6. คุณลักษณะที่ควรมี

7. ความมั่นคงปลอดภัย

8. การประกาศนโยบาย

จัดรูปแบบตามแนวทางที่มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ2.0กำหนด

 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • ตามตัวชี้วัด43ข้อ

 • โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ตามตัวชี้วัดของการประเมินITA ในส่วนของOIT

 • รองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน

 • ให้แสดงผลได้ในทุกอุปกรณ์

 • ทั้งคอมพวเตอร์ตั้งโต๊ะ , Notebook

 • Tablet , Ipad

 • มือถือ สมาร์ทโฟนทุกรุ่น

 • เพื่อความสะดวกในการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

 • ทันสมัยทันเทคโนโลยี

 • แสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กร

 • เป็นการอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยให้กับทั้งองค์กรและสาธารณชนผู้รับบริการ

อุปกรณ์ได้แก่

1.Desktop

2.Note book & Laptop

3.Ipad &Tablet

4.Mobile

ใช้งานได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา