หาตำแหน่งของฉัน

เกี่ยวกับเรา

แอปไทยแอปพลิเคชัน

ในปัจจุบันได้มีการผลักดันภาครัฐไทยสู่การเป็น รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) คือการออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการของรัฐ โดยอาศัยข้อมูลดิจิทัลเพื่อสร้างบริการของรัฐในรูปแบบใหม่ ผ่านเทคโนโลยี Mobile Social Cloud Technology ในยุคอินเทอร์เน็ต

ดังนั้น สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ภายใต้การกากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ทาการปรับปรุงมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ” สู่ “มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชัน 2.0 (Government Website Standard Version 2.0)” เพื่อการผลักดันภาครัฐไทยสู่การเป็น รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง

บริษัท แอปไทยแอปพลิเคชั่น จำกัด จึงได้เข้ามารองรับในตรงนี้ ด้วยการรับ ออกแบบ/ปรับปรุง/ดูแล พัฒนาระบบเว็บไซต์หน่วยงาน รองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์ ตรงตามมาตรฐานใหม่เว็บไซต์ภาครัฐความชำนาญ

ออกแบบกราฟิก Job Title

What does this team member do? Keep it short! This is also a great spot for social links!

ออกแบบกราฟิกเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้งาน(user) Job Title

What does this team member do? Keep it short! This is also a great spot for social links!

ออกแบบกราฟิกเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลระบบ(admin) Job Title

What does this team member do? Keep it short! This is also a great spot for social links!

ตัวอย่างความชำนาญ

ความชำนาญ

ออกแบบระบบ

What does this team member do? Keep it short! This is also a great spot for social links!

ออกแบบระบบสำหรับผู้ใช้งาน(user)

What does this team member do? Keep it short! This is also a great spot for social links!

ออกแบบระบบเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลระบบ(admin) Job Title

What does this team member do? Keep it short! This is also a great spot for social links!

ตัวอย่างความชำนาญ

ความพิเศษ

ออกแบบระบบ

What does this team member do? Keep it short! This is also a great spot for social links!

ออกแบบระบบสำหรับผู้ใช้งาน(user)

What does this team member do? Keep it short! This is also a great spot for social links!

ออกแบบระบบเว็บไซต์สำหรับผู้ดูแลระบบ(admin) Job Title

What does this team member do? Keep it short! This is also a great spot for social links!

ตรงตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ